การเคลมสินค้า


การเคลมสินค้า            ServerShop.in.th ให้บริการรับฝากเคลมสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้:

 

  • สินค้าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ในกรณีที่ผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ทาง ServerShop.in.th
  • ผู้เคลมจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าจัดส่ง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการเคลมสินค้า โดยทาง ServerShop.in.th
  • ก่อนส่งสินค้าฝากเคลม ท่านจะต้องแจ้งเคลมสินค้าผ่านทางอีเมลล์ มาที่ info@servershop.in.th
  • เลขกำกับการเคลม มีอายุ 15 วัน นับจากวันที่แจ้ง ในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าเคลม ภายในเวลาที่กำหนด ทางเราขอสงวนสิทธิ์
  • สินค้าฝากเคลม จะต้องแพ็คด้วยวัสดุกันกระแทก และบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจาก
  • สินค้าที่ส่งฝากเคลม จะต้องระบุเลขกำกับการเคลม ที่หน้ากล่อง โดยสังเกตได้ชัดเจน
  • ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งโอนชำระค่าส่งคืนสินค้าเคลม ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แจ้งเข้าสินค้าเคลม ทาง ServerShop.in.th

            ระยะเวลาในการเคลมสินค้า ช้า-เร็วขึ้นกับแต่ละบริษัท ทาง ServerShop.in.th ไม่สามารถกำหนดวัน และเวลาที่จะได้รับ

สินค้าคืนได้

            ในกรณีที่ต้องการทราบสถานะ การเคลมสินค้า สามารถสอบถามมาได้ที่ info@servershop.in.th
กรุณาระบุ เลขกำกับการเคลม ในห้วข้ออีเมลล์

ในกรณีที่ต้องการจัดส่งสินค้าเคลมผ่านทางไปรษณีย์ กรุณาแนบค่าจัดส่งขากลับมากับตัวสินค้า โดยท่านสามารถคำนวณค่าจัดส่ง

ที่อยู่สำหรับส่งสินค้าฝากเคลม สามารถตรวจสอบได้ที่หน้า ติดต่อเรา

จะไม่สามารถเคลมสินค้าให้ท่านได้
จะเป็นเพียงผู้ประสานงาน ในการเคลมสินค้าเท่านั้น
โดยระบุอาการเสีย อย่างคร่าวๆ และรอแจ้งเลขกำกับการเคลม (RMA) เพื่อนำส่งสินค้า
ที่จะไม่รับฝากเคลมสินค้านั้นๆ
การขนส่ง
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเคลม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า